Reglement Centric Clubcompetitie

Inleiding

Voor de Clubcompetitie 2017 is er een samenwerking aangegaan tussen de KNWU en Stichting Clubcompetitie. Deze samenwerking moet er toe leiden dat het toekomstperspectief van de Clubcompetitie structureel wordt versterkt en dat deze meer (media)aandacht krijgt. Aan ploegen en organisatoren kunnen/worden door de Stichting diensten aangeboden/geleverd. In de Stichting zitten vertegenwoordiger svan ploegen en organisatoren. Afstemming met de KNWU, organisatoren en ploegen over reglement- &veiligheidsaspecten, competitieverloop, wedstrijdindeling, financiën, media-aandacht etc. vindt periodiek plaats.

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE Jaarlijkse besluiten van het Hoofd Bestuur 2017 - 42 -

De Clubcompetitie 2017 zal worden verreden als een ‘gesloten’ landelijke competitie. Aan deze competitie kan worden deelgenomen door maximaal 25 ploegen* (clubselecties, clubcombinatie selecties; conform het Reglement v.d. Wielrensport, art. 1.1.046.04, -05 en - 09) die, na oproep daartoe in de Officiële Mededelingen, tijdig voor deze competitie inschrijven. De clubs of clubcombinaties (in dezelfde verenigingssamenstelling) die in 2016 reeds deelnamen, zullen met voorrang worden toegelaten tot de competitie 2017. Eventueel selectiebeleid (of aanpassing maximaal aantal ploegen eventueel in combinatie met ploeggrootte) vindt plaats door de Commissie Wegsport in overleg met Stichting Clubcompetitie. Voorts bestaat er voor de organisatoren de mogelijkheid om Nederlandse ploegen op basis van wildcards aan te vullen. Het aantal Wildcards dat in 2017 vergeven kan worden hangt af van het vast aantal deelnemende ploegen**.

*   De Commissie Wegsport en Stichting Clubcompetitie behouden zich het recht voor om het maximale aantal
    
ploegen en maximaal aantal deelnemers per wedstrijd na de inschrijving aan te passen.

** Het definitieve aantal te vergeven wildcards zal na sluiting van de inschrijving worden bepaald in
     samenspraak met de organisatoren.


Voorwaarden

Op grond van reglementsartikel 1.1.046.09 geldt voor clubs en/of clubcombinaties, die uitkomen in de CENTRIC Clubcompetitie, dat zij zich jaarlijks dienen te laten erkennen. Vóór 22 januari 2017 dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

• De club(s) moet(en) aangesloten zijn bij de KNWU, waarbij een ten behoeve van de clubcompetitie 
   samengestelde clubcombinatie een door alle betrokken clubbesturen (in ieder geval alle voorzitters
   en secretarissen) ondertekende akkoordverklaring inzake de combinatie aan de KNWU moet overleggen.

• De selectie moet beschikken over:
   1. Een gelicentieerde wielertrainer 3

   2. Een gelicentieerde ploegleider(s). Deze functie kan ook door de trainer worden ingevuld.

   3. Een soigneur met een Nederlandse licentie.

   4. Een gelicentieerde mecanicien.

• Het volgens de geldende tarieven te betalen inschrijfbedrag voor de ingeschreven competitie moet zijn voldaan.

• De clubs stemmen in bij inschrijving vooraf, om deel te nemen aan alle wedstrijden in de clubcompetitie. 
  
Indien een club na aanmelding toch wegblijft bij een wedstrijd, volgt een geldboete van € 100,-

• Voor promotionele activiteiten, beheer van de Clubcompetitie-website, het maken van foto/video-materiaal etc.
   betalen de deelnemende clubs vooraf een bedrag van € 150,= aan de Stichting Clubcompetitie.
   Dit bedrag wordt samen met het inschrijfgeld gefactureerd door de KNWU.


Inschrijfgelden

De toegelaten ploegen tot de landelijke CENTRIC Clubcompetitie dienen het totale inschrijfgeld voor alle competitiewedstrijden, na ontvangst van de factuur binnen de gestelde termijn aan de KNWU over te maken.

Het inschrijfgeld betreft:

€ 100,- per team voor een eendaagse wedstrijd (bij ploegen van 6 renners).
€ 220,- per team voor een meerdaagse wedstrijd (bij ploegen van 6 renners).

Restitutie van het inschrijfgeld zal niet plaatsvinden, behalve wanneer een wedstrijd geannuleerd wordt.


Aanmelden

De selecties dienen vóór 22 januari 2017 geregistreerd te worden bij de KNWU met licentie voor 2017 op naam van de club. De selectie voor een club of combinatie van clubs dient minimaal uit 10 Elite/U-23/Amateur renners te bestaan. Minimaal 6 renners van de opgegeven renners dienen een Elite/U-23 licentie te hebben.

Ploegensamenstelling

Club(combinatie)ploegen bestaan uit maximaal 6 en minimaal 4 renners welke behoren tot de renners zoals in de aanmelding is aangegeven. Deze ploegen kunnen worden samengesteld uit clubrenners behorende tot de categorie Eliterenners, Beloften (U-23) en/of Amateurs. Per team mogen maximaal 2 renners met een Amateur-licentie per wedstrijd deelnemen. CT en LST renners kunnen in 2017 niet deelnemen aan de KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE Jaarlijkse besluiten van het Hoofd Bestuur 2017 - 43 - Clubcompetitie. De samenstelling van een clubcombinatie kan tijdens de competitie niet gewijzigd worden.

Uit de opgegeven 10 of meer renners kan een keus worden gemaakt voor de ploegensamenstelling.

Gedurende het seizoen kunnen renners worden toegevoegd, mits zij niet al voor een andere deelnemende vereniging zijn uitgekomen in een clubcompetitie wedstrijd en voldoen aan alle andere genoemde voorwaarden. De deelnemende ploegen zullen (zonder samenstelling) op de KNWU-site worden gepubliceerd.

Klassement

Per wedstrijd wordt aan de hand van de wedstrijduitslag (bij meerdaagse of etappewedstrijden aan de hand van het eindklassement) een competitieklassement voor ploegen, individuele renners en beste jongere (U-23) opgemaakt.

Ploegenklassement

Het competitieklassement voor ploegen komt tot stand door het opmaken van een ploegenklassement op basis van tijd, gebaseerd op de eerste drie renners in de uitslag van de aan de wedstrijd deelnemende ploegen. Op grond van deze uitslag worden de punten voor de competitie toegekend aan de ploegen volgens onderstaand schema.

Ploegen, ex aequo in het ploegenklassement, zullen worden gerangschikt op basis van de plaats uitslag van hun beste 3 renners. Is ook dan nog de stand gelijk, dan is de positie van de beste renner bepalend. Indien minder dan 15 ploegen met 3 renners eindigen moeten voor de competitie, volgens dezelfde formule, de ploegen met 2 respectievelijk 1 renner in de uitslag meetellen.

Indien de organisator een prijzenschema voor een ploegenklassement beschikbaar stelt dient dit volgens dezelfde formule (= internationaal reglement) te worden opgemaakt.

Winnaar wordt de ploeg welke de meeste punten scoort in het totaal aantal wedstrijden waaraan, in het kader van de competitie, wordt deelgenomen. De punten worden per wedstrijd als volgt toegekend op de uitslag van het ploegenklassement:

1e plaats 20,1 punten      9e plaats 7 punten
2e plaats 18 punten       10e plaats 6 punten
3e plaats 16 punten       11e plaats 5 punten
4e plaats 14 punten       12e plaats 4 punten
5e plaats 12 punten       13e plaats 3 punten
6e plaats 10 punten       14e plaats 2 punten
7e plaats   9 punten       15e plaats 1 punt
8e plaats   8 punten

In geval in het klassement meer ploegen met een gelijk aantal punten eindigen wordt het klassement bepaald door de in de laatste competitiewedstrijd behaalde punten.

Na iedere wedstrijd zal een tussenstand worden opgemaakt.

De standen worden bijgehouden m.b.v. het Syptsysteem (www.wielren.info). De tussen- en totaalstanden zullen zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de Clubcompetitie-website (www.clubcompetitie.nu) en KNWU-website.

Individueel klassement

Het competitieklassement voor individuele renners komt tot stand door opmaken van een individueel klassement, gebaseerd op de wedstrijduitslag van de aan de wedstrijd deelnemende renners.

Volgens onderstaand puntenschema ontvangen de in de wedstrijduitslag voorkomende renners punten.

Winnaar wordt die renner, die de meeste punten heeft behaald in het totaal aantal wedstrijden waaraan in het kader van deze competitie wordt deelgenomen. Na afloop van iedere competitiewedstrijd wordt een tussenstand opgemaakt en de renner, die de leiding heeft in deze tussenstand ontvangt een leiderstrui. In de eerstvolgende competitiewedstrijd wordt de leiderstrui gedragen door de renner, die de leiding heeft in het klassement. De competitiepunten worden per wedstrijd als volgt toegekend op de individuele uitslag of –bij een meerdaagse wegwedstrijd- op het algemeen individueel eindklassement van een meerdaagse wegwedstrijd:

  1e plaats 100,1 punten                16e plaats 16 punten
  2e plaats 80 punten                     17e plaats 14 punten
  3e plaats 70 punten                     18e plaats 13 punten
  4e plaats 60 punten                     19e plaats 12 punten
  5e plaats 50 punten                     20e plaats 11 punten
  6e plaats 40 punten                     21e plaats 10 punten
  7e plaats 36 punten                     22e plaats   9 punten
  8e plaats 32 punten                     23e plaats   8 punten
 9e plaats 30 punten                      24e plaats   7 punten
10e plaats 28 punten                     25e plaats   6 punten
11e plaats 26 punten                     26e plaats   5 punten
12e plaats 24 punten                     27e plaats   4 punten
13e plaats 22 punten                     28e plaats   3 punten
14e plaats 20 punten                     29e plaats   2 punten
15e plaats 18 punten                     30e plaats   1 punt

In geval in het klassement meerdere renners met een gelijk aantal punten eindigen, wordt het klassement bepaald door de in de laatste competitiewedstrijd behaalde punten. Na iedere wedstrijd zal een tussenstand worden opgemaakt.

De standen worden bijgehouden m.b.v. het Syptsysteem (www.wielren.info). De tussen- en totaalstanden zullen zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de Clubcompetitie-website (www.clubcompetitie.nu) en KNWU-website.

Individueel jongeren klassement (U-23)

Het competitieklassement voor beloften komt tot stand door het opmaken van een individueel klassement, gebaseerd op de wedstrijduitslag van de aan de wedstrijd deelnemende renners. De behaalde punten in de daguitslag worden doorberekend in het individueel jongeren klassement. Volgens het puntenschema (zie individueel klassement) ontvangen de in de wedstrijduitslag voorkomende U-23 renners punten. Winnaar wordt die renner, die de meeste punten behaalt in het totale aantal wedstrijden waaraan in het kader van deze competitie wordt deelgenomen. Na afloop van iedere competitiewedstrijd wordt een tussenstand opgemaakt en de renner, die de leiding heeft in deze tussenstand, ontvangt een leiderstrui van het jongerenklassement. In de eerstvolgende competitiewedstrijd wordt de leiderstrui gedragen door de renner, die de leiding heeft in het jongerenklassement.

In geval in het klassement meerdere renners met een gelijk aantal punten eindigen, wordt het klassement bepaald door de in de laatste competitiewedstrijd behaalde punten. Na iedere wedstrijd zal een tussenstand worden opgemaakt.

De standen worden bijgehouden m.b.v. het Syptsysteem (www.wielren.info). De tussen- en totaalstanden zullen zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de Clubcompetitie-website (www.clubcompetitie.nu) en KNWU-website.

Ploegentijdrit

PUNTENTELLING PLOEGENTIJDRIT

De puntentelling voor de ploegentijdrit in de KNWU-clubcompetitie mannen 2017 is als volgt:

Deze punten tellen uitsluitend mee in het ploegenklassement van de clubcompetitie.

  1. 30,1 punten                 14. 12 punten
  2. 28 punten                    15. 11 punten
  3. 26 punten                    16. 10 punten
  4. 24 punten                    17.   9 punten
  5. 22 punten                    18.   8 punten
  6. 20 punten                    19.   7 punten
  7. 19 punten                    20.   6 punten
  8. 18 punten                    21.   5 punten
  9. 17 punten                    22.   4 punten
10. 16 punten                    23.   3 punten
11. 15 punten                    24.   2 punten
12. 14 punten                    25.   1 punt
13. 13 punten

Finale Clubcompetitie

De Clubcompetitie 2017 wordt verreden met een Finalereeks, die zal bestaan uit een tweetal evenementen;

De Hel van Voerendaal en het Finaleweekend. De voorronde wedstrijden tellen echter ook mee. Aan de hand van de ploegenstand na afloop van de voorronde cyclus krijgen de ploegen punten toebedeeld (zie hieronder), die worden meegenomen naar de finalereeks. Voor de Hel van Voerendaal en de einduitslag van KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE Jaarlijkse besluiten van het Hoofd Bestuur 2017 - 45 - het Finaleweekend zal eenzelfde puntensysteem (zie hier onder) worden gehanteerd. Daarnaast houden de winnaars van een voorrondewedstrijd hun punten achter de komma, zodat dit bij gelijke stand, een verschil kan brengen in de stand. Opgeteld geldt dan de ploeg met na afloop van het Finaleweekend de meeste punten achter zijn naam als winnaar van de Clubcompetitie 2017.

Puntensysteem

  1. 40,1 punten                 11. 14 punten
  2. 36 punten                    12. 12 punten
  3. 32 punten                    13. 10 punten
  4. 29 punten                    14.   9 punten
  5. 26 punten                    15.   8 punten
  6. 24 punten                    16.   7 punten
  7. 22 punten                    17.   6 punten
  8. 20 punten                    18.   5 punten
  9. 18 punten                    19.   4 punten
10. 16 punten                    20. 3   punten

Strijdlustigste renner

Elke wedstrijd wordt een renner benoemd tot de strijdlustigste renner. Deze renner wordt net als de leiders in de klassementen na afloop van de wedstrijd gehuldigd. De procedure waarop de strijdlustigste renner zal worden aangewezen zal nader bekend worden gemaakt door Stichting Clubcompetitie.

Competitieleider

Er wordt een competitieleider aangewezen door Stichting Clubcompetitie, die gedurende de hele reeks, het aanspreekpunt zal zijn tijdens de wedstrijddag. De competitieleider jureert de strijdlustigste renner en begeleidt de podium ceremonie.

Doorschuiven van leiderstruien

Leiderstruien schuiven niet automatisch door bij afwezigheid van de leiders m.u.v. de onderstaande specifieke situaties;

• Indien een leider van een klassement, 1 of meerdere klassementen aanvoert, zal hij de belangrijkste trui in koers
   dragen en zal de andere leiderstrui die hij heeft, gedragen worden door de nummer 2 in het betreffende
   klassement.
   De belangrijkheid van truien gaat van de algemene leiderstrui naar de jongerentrui.

• Indien een leider in één van de 2 klassementen voor afloop van de Clubcompetitie reeks een prof A of prof B
   contract aanvaardt, zal hij geschoond worden uit alle klassementen waarin hij voorkomt, behoudens zijn behaalde
   punten voor het ploegenklassement. De eerstvolgende renner neemt dan automatische de leiding en de leiderstrui
   over. Er wordt hier niet gedoeld op een stagecontract.


Opschonen klassementen

Alle Nederlandse renners (Nederlandse nationaliteit) doen mee aan alle klassementen. Dit geldt ook voor renners, die via een wildcard deelnemen. Buitenlandse renners (rijdend voor een Nederlandse club) kunnen wel punten halen, maar worden uit de individuele klassementen geschoond. Zij strijden wel mee voor de dagprijzen en komen wel voor in de daguitslag. Punten worden niet doorgeschoven. Opschoning is enkel van kracht op de individuele klassementen.

Wedstrijden

De clubcompetitie 2017 zal worden verreden als een ‘gesloten’ competitie. Aan de wedstrijden (uitsluitend Categorie II, klasse 12) wordt deelgenomen met ploegen van 6 renners. Wedstrijden die in 2016 het predicaat clubcompetitiewedstrijd kregen, zullen ook in 2017 eerste keus zijn bij de toewijzing, mits de organisatie ook aan alle gestelde voorwaarden voldoet zulks als de spreiding van de kalender, de lengte van de koers, het tijdstip van aanvang, kwaliteit en veiligheid van de koers. Aanvang van de wedstrijden is op z’n vroegst om 13.00 uur.

Lengte wedstrijden: de wedstrijden mogen niet langer zijn dan 165 km.

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE Jaarlijkse besluiten van het Hoofd Bestuur 2017 - 46 - Rugnummers en kaderplaatjes:

Er wordt gereden met vaste rugnummers en kaderplaatjes gedurende alle Clubcompetitiekoersen. Indien clubs kiezen voor een combinatie of als clubcombinaties wijzigen van samenstelling, zullen zij qua nummering doorschuiven naar achteren.

Ploegleiderswagens:

Bij de eerste koers bepaalt loting de volgorde van de ploegwagens in de karavaan. Na de eerste clubcompetitiekoers bepaalt het ploegenklassement de volgorde van de ploegwagens in de karavaan.

Wildcard ploegen loten vanaf de eerst vrije plek na de volgorde vaste deelnemers.

Winnaar Clubcompetitie 2017

De winnaar van de Clubcompetitie 2017 is het team dat na de laatste wedstrijd eerste staat in het ploegenklassement. Clubs worden niet uit het klassement verwijderd wanneer zij niet deelnemen aan alle wedstrijden. Wel ontvangen zij 20 aftrekpunten plus een geldboete van €100,- per niet gereden koers.

Tevens lopen zij hiermee kans om in het volgende jaar niet deel te kunnen deelnemen.

Promotie Topcompetitie

Naast de 7 clubs die zich automatisch handhaven in de Topcompetitie, ontvangen de 3 hoogst geplaatste club(combinatie)selecties in de geschoonde einduitslag van het ploegenklassement van de clubcompetitie een uitnodiging om deel te nemen aan de Topcompetitie in 2018.

Promotie is geen verplichting. Wanneer een club geen interesse heeft, dan schuift nummer 4 uit de Clubcompetitie eindstand door. Bij meerdere clubs zonder interesse volgt de vijfde club en zo verder. Bij het afhaken van één van de zeven handhavers in de Topcompetitie van 2017, wordt deze plaats opgevuld aan de hand van de eindstand van de Clubcompetitie van het voorgaande seizoen.

Wildcards

In iedere Clubcompetitiewedstrijd zijn wildcards* te verkrijgen door Nederlandse clubs, die niet tot de reeds deelnemende clubs behoren of een districtsteam. Districtsploegen mogen uitsluitend worden samengesteld uit Nederlandse renners van clubs, die niet deelnemen aan de Clubcompetitie. De wildcards worden vergeven door de organisator.

* Het definitieve aantal te vergeven wildcards zal na sluiting van de inschrijving worden bepaald in samenspraak
   met de organisatoren.


Reglement na de verstrijken inschrijvingstermijn

Na het verstrijken van de inschrijvingstermijn kan dit aanvullend reglement in overleg tussen de Cie. Wegsport, de Stichting Clubcompetitie en Organisatoren wijzigingen ondergaan.

In dat geval zal e.e.a. tijdig op de website van de KNWU kenbaar worden gemaakt.

Wedstrijden

Zie Hoofdstuk Kalender, Jaarlijkse Besluiten 2017.